Skip to main content

 

Rapporten Järnvägslyftet presenterar kostnadseffektiva åtgärder för järnvägen med effekt inom tio år

Järnvägen är en av de grundläggande strukturer som bär upp vårt moderna samhälle. Den har en ovärderlig betydelse för näringslivets godstransporter, för arbetspendling, affärsutbyte och allt övrigt resande som lägger grunden för ett gott liv.

Sedan 1990 har trafiken på den svenska järnvägen ökat med 65 procent. Samtidigt har underhållsskulden ökat. Kapaciteten på spåren är i princip oförändrad jämfört med då. Det har lett till ett slitet och hårt belastat järnvägssystem som är extremt störningskänsligt, med ständiga förseningar och inställda avgångar som följd.

För att få bukt med dessa problem och rusta järnvägen för ytterligare 30 år av ökat resande behövs betydande och i många fall mycket kostsamma kapacitetsförstärkningar i hela stråk. Men det tar lång tid att genomföra stora investeringar i ny järnväg. Som ett komplement till långsiktiga satsningar behövs därför även kraftfulla åtgärder här och nu för att få ut mesta möjliga av den järnväg vi redan har.

Mot denna bakgrund har SJ, som en del av initiativet Omtag Svensk Järnväg, bett ekonomie doktor Fredrik Bergström och Tore Englén, senior rådgivare på WSP, att lyfta fram exempel på kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för att på kort sikt – under den närmaste tioårsperioden – öka kapaciteten och tillförlitligheten i järnvägssystemet.

Det handlar bland annat om trimningsåtgärder, effektivare underhåll och regelförändringar. Rapporten sammanfattar ett övergripande åtgärdsförslag i följande sex punkter:

  • Öka reinvesteringarna med sikte att på tio år minska underhållsskulden markant
  • Genomför lönsamma investeringar som kan verkställas snabbt och som hamnat utanför den nationella planen eller lagts sent i planen
  • Genomför ett omfattande program för trimningsåtgärder
  • Effektivisera underhållet genom att använda effektiv utrustning och prioritera snabbt genomförande vid upphandling av underhåll
  • Se över och effektivisera reglering, planering och administration för att skapa extra kapacitet
  • Låt näringslivets behov få större genomslag i arbetet med att öka järnvägens kapacitet och tillförlitlighet

Enligt rapporten kan dessa åtgärder stärka järnvägens kapacitet och tillförlitlighet på kort sikt. Men slutsatsen är också att det behövs mer insatser för att framtidssäkra det svenska järnvägssystemet.

Ladda ner och läs rapporten här