Skip to main content

Våra rapporter

För att bredda perspektiven på det svenska järnvägssystemet samarbetar Omtag Svensk Järnväg med experter som analyserar hur det fungerar i dag, vilka utmaningar det står inför, och hur vi på ett effektivt sätt utvecklar järnvägssystemet.

Experternas insikter kommer att presenteras under 2023 och 2024. Först ut är en rapport av Fredrik Bergström, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, som analyserar kostnadseffektiva insatser.

Järnvägslyftet – Kostnadseffektiva åtgärder för ökad kapacitet i järnvägssystemet

Omtag Svensk Järnväg har bett ekonomie doktor Fredrik Bergström att författa en rapport om kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för att höja järnvägssystemets tillförlitlighet och kapacitet, i väntan på större kapacitetsåtgärder i framtiden. Bakgrunden att tågtrafiken vuxit kraftigt de senaste decennierna medan spårkapaciteten är nästan oförändrad och underhållsskulden växer.

Läs mer

Järnvägssystemets betydelse för regional tillväxt

Tillgång till järnvägstransporter har en stor betydelse för attraktiviteten för en plats. Omtag Svensk Järnväg har därför bett professor Johan Claesson vid Högskolan i Jönköping att utifrån tillgänglig ekonomisk forskning beskriva järnvägens och tågtrafikens betydelse för ekonomisk tillväxt, regionförstoring, tillgänglighet och matchning på arbetsmarknaden.

Rapporten kommer att presenteras i början av 2024.