Skip to main content

 

Industribroms eller industrilyft?

Störningar och kapacitetsbrist i järnvägssystemet hinder för industrins tillväxt

Industrin är motorn i Sveriges ekonomi. Den står för 15 procent av det samlade förädlingsvärdet och sysselsätter 800 000 personer direkt och indirekt. Många av jobben finns på mindre orter. En förutsättning för allt detta är att svensk industriproduktion fortsätter att vara globalt konkurrenskraftig, vilket i sin tur kräver ett väl fungerande transportsystem.

Svensk industri, i synnerhet basindustrin, måste transportera stora volymer. För många industriföretag finns inga andra alternativ än tåg eftersom mängden gods, vikten, avståndet eller den mottagande kunden kräver järnvägstransport. Godstransporterna med järnväg fungerar dock inte tillräckligt bra. I internationell ranking ligger det svenska järnvägsnätet dåligt till och har ett sjunkande betyg.

Denna rapport tillför ytterligare kunskap om bristerna i järnvägssystemet. Samtal med 20 stora industriföretag, som till bransch och lokalisering är representativa för industrisektorn, visar att vart fjärde företag påverkas allvarligt av störningar, stopp eller kapacitetsbrist. Det handlar antingen om direkta hinder för investeringar och expansion eller om stora merkostnader och långsiktiga hot mot anläggningar. Ytterligare vartannat industriföretag påverkas av kostnader på grund av trafikstörningar, exempelvis i form av extra lagerhållning eller hinder att rekrytera rätt kompetens.

Ladda ner och läs rapporten här