Skip to main content

 

Rapporten regionlyftet visar på transportinfrastrukturens betydelse för regioners tillväxt

Det finns ett positivt samband mellan urbanisering och produktivitet, med ökad ekonomisk tillväxt som konsekvens. Det sambandet förstärks med övergången till en alltmer kunskapsbaserad ekonomi. Ju komplexare kunskapen blir, desto viktigare är det för företag att finnas i närheten av sina kunder, leverantörer och konkurrenter.

Förklaringen till det positiva sambandet är att ju större befolkning som är tillgänglig i en region desto bättre blir tillgången till kunskap och tjänster. Företag som är på jakt efter kompetens etablerar sig därför där kompetensen finns. Det i sin tur ökar tillgängligheten på jobb i dessa regioner, vilket leder till att fler söker sig dit. Det blir en självförstärkande process, där stora regioner blir vinnare i tillväxtligan just för att de är stora.

Efter pandemin har det blivit allt vanligare med hybridarbete, det vill säga man arbetar hemma två till tre dagar i veckan och på kontoret resten av tiden. Det påverkar hur regioner kan växa, eftersom hybridarbete kan leda till att individer är beredda att pendla längre sträckor.

För att få djupare förståelse för hur arbetsmarknadsregioner utvecklas och påverkas av transportinfrastruktur har SJ bett Jönköping International Business School att undersöka sambandet mellan urbanisering och tillväxt, bland annat i ljuset av ökat hybridarbete. Rapportförfattarna Johan Klaesson, professor i nationalekonomi, och Lars Pettersson, ekonomie doktor och forskare i nationalekonomi, konstaterar att hybridarbetet kan öka de stora regionernas konkurrenskraft ytterligare.

Hybridarbete kan öppna för en ny våg av regionförstoring med färre men större regionala arbetsmarknader. En nödvändig förutsättning för en sådan regionförstoring är dock infrastruktur som möjliggör längre pendlingsresor. Vid längre pendling är tåg mest konkurrenskraftigt, bland annat tack vare snabbheten och möjligheten att arbeta under resan.

Regioner som kan säkerställa fungerande infrastruktur för längre pendling kan därmed få en fördel när det gäller den framtida tillväxten. Samtidigt är delar av det svenska järnvägsnätet hårt slitet, och används i dag på gränsen av sin kapacitet. Sveriges framtida satsningar bättre järnvägar blir därmed avgörande för om svenska regioner kan bibehålla och utveckla sin attraktivitet och tillväxtkraft.