Skip to main content

Företrädare för gruvindustrin ger i en debattartikel i Dagens Industri uppmaning till staten att förbättra Sveriges transportinfrastruktur för att stödja industriell expansion och klimatomställning. De påpekar att den nuvarande infrastrukturen är underfinansierad och ineffektiv, vilket hämmar produktionen. Föreslagna akuta åtgärder inkluderar kortare underhållsperioder, tydliga slutdatum för järnvägsprojekt, och prioritering av godstrafik där det inte finns alternativa transportmedel. På lång sikt krävs fler dubbelspår, ökad godskapacitet, stabil finansiering och samverkan med näringslivet. Författarna anser att en fungerande infrastruktur är avgörande för både industrins och nationens utveckling och uppmanar till snabb och kraftfull politisk handling.

Vi ser redan minskad produktion i norra Sverige som en direkt följd av den svenska järnvägens sårbarhet och otillräckliga kapacitet. Vi, liksom Trafikverket, menar att nuvarande finansiering av upprustningen av infrastrukturen inte kommer att räcka.

Hela debattartikeln i Dagens Industri 

 

Foto: Jesper Frisk