Skip to main content
Från Dagens industri den 25 april 2023

Den svenska järnvägen fungerar inte tillräckligt bra. Därför tar SJ initiativet till ”Omtag svensk järnväg”, för att tillsammans med berörda intressenter söka kunskap och lösningar om hur ett modernt och effektivt järnvägssystem bör se ut, skriver Monica Lingegård, vd SJ.

Sverige står inför flera tunga utmaningar. Hit hör det försämrade säkerhetsläget, behovet av snabbt minskade klimatutsläpp och en ekonomisk tillväxt som sedan flera år släpat efter EU-snittet. I nuläget har vi negativ tillväxt, fallande investeringar och negativ produktivitetsutveckling. Ett effektivt och modernt transportsystem är en central förutsättning för att möta dessa utmaningar och skapa tillväxt. SJ lanserar därför i dag ett initiativ till ett omtag kring Sveriges järnvägssystem.

Historiskt har förmågan att tänka nytt och öppenheten att förändra varit ett signum för Sverige. Vid flera viktiga tillfällen har vi klarat av att lösa svåra problem genom strukturella reformer, beslutade av breda politiska majoriteter. Till exempel EU-medlemskapet, pensionsreformen och ramverket för budgetstabilitet. Vi behöver angripa även dagens utmaningar med samma attityd, mod och förändringsvilja där det finns tydliga brister. Ett viktigt sådant område är transportsystemet.

Som avlångt land beläget i Europas utkant har ett väl fungerande transportsystem varit av avgörande betydelse för Sveriges utveckling till ett framstående industriland. I framtiden kommer ett effektivt och energisnålt transportsystem, där olika trafikslag kompletterar varandra, att få en ännu viktigare roll i takt med ökad befolkning, avveckling av fossila bränslen, ökad elanvändning och hård internationell konkurrens. Järnvägen spelar en nyckelroll för industrins utveckling och för att binda samman våra storstadsområden. Den nya industrivågen i norra Sverige är ett exempel som kräver bättre transportmöjligheter för både gods och kompetens.

I dag fungerar den svenska järnvägen inte tillräckligt bra för att kunna bidra till Sveriges utveckling och tillväxt. Orsakerna är flera. Exempelvis har infrastrukturen inte byggts ut och underhållits tillräckligt väl för att möta transportbehoven. Dagens spår är i många fall desamma som riksdagen beslutade om för 150 år sedan, medan trafiken har ökat kraftigt. Från år 2000 till 2019 ökade järnvägsresorna med nästan 70 procent mätt i personkilometer. Samtidigt har kombitrafiken på järnväg, det vill säga godstransporter som kombinerar tåg och lastbil, mer än fördubblats.

Åratal av otillräckliga satsningar på kapacitet och underhåll har lett till ett överbelastat system där även små avvikelser leder till stora störningar. Genomförandet av underhåll tar lång tid och präglas av höga kostnader. Staten lägger i dag cirka 30 miljarder kronor per år på järnvägssystemet. Vi behöver säkerställa att vi får ut mesta möjliga nytta av pengarna.

Det finns även utmaningar med styrningen av järnvägssystemet. Över 20 år har gått sedan affärsverket Statens Järnvägar delades upp i sex bolag i syfte att öka specialiseringen och konkurrensen. Omstruktureringen har positivt bidragit till effektivisering och ökat kundfokus.

Dagens struktur innebär emellertid begränsningar när det gäller att lösa flera problem. Förmågan till samverkan påverkas negativt av att ansvar och funktioner är uppdelade på många olika bolag, myndigheter och departement som verkar utan gemensamma mål, vilket leder till suboptimering och begränsar möjligheterna till kraftsamling. Nu finns en chans att utreda järnvägssystemets struktur och ge järnvägen en tydlig uppgift i ett växande Sverige. Svenska resenärer och företag förtjänar en bättre fungerande järnväg.

För SJ, och inte minst våra kunder, har konsekvenserna av bristerna i järnvägssystemet varit smärtsamt tydliga det senaste året. Vi tar givetvis fullt ansvar för och jobbar hårt med det vi själva kan påverka. Exempelvis gör SJ nu den största satsningen i vår historia. Vi investerar 19 miljarder i nya och renoverade tåg och kommer om bara fem år både ha förnyat och nästan fördubblat vår kapacitet.

Men, vi kan inte göra allt själva. Vi är övertygade om att det behövs förändringar på en rad olika områden i järnvägssystemet. Och det brådskar. Därför tar SJ initiativet till ”Omtag svensk järnväg”, för att tillsammans med berörda intressenter söka kunskap och lösningar om hur ett modernt och effektivt järnvägssystem bör se ut. Vi kommer att ta fram kunskapsunderlag och facilitera samtal och samverkan. De frågeställningar som måste besvaras är:

1

Hur järnvägssystemet bidrar till ekonomisk tillväxt och Sveriges internationella konkurrenskraft.
2

Hur en gemensam vision och målbild ser ut för det svenska järnvägssystemet.
3

Hur en struktur ser ut som underlättar samverkan i det svenska järnvägssystemet.
4

Hur nyttan av de resurser som staten årligen satsar på järnvägssystemet maximeras.

SJ bjuder även in aktörer utanför branschen, som ser värdet av en bättre fungerande järnväg, till arbetet. Det behövs en kraftsamling och bred förbättringsvilja för att skyndsamt åstadkomma det som krävs. Vi är övertygade om att det är möjligt.

Leave a Reply