Skip to main content

När Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2029 kommer trafiken på det svenska järnvägssystemet att öka. Eftersom Södra stambanan från Malmö och norrut redan har kapacitetsbrist kommer det att få stor påverkan på järnvägstrafiken i hela Sverige.

Den nya fasta förbindelsen till kontinenten innebär 16 mil kortare resväg och en ökad kapacitet genom Danmark. Det skapar nya effektiva transportmöjligheter men flyttar samtidigt järnvägssystemets flaskhals till den svenska sidan av Öresundsbron. Kapaciteten i pulsådern Södra stambanan blir begränsande för järnvägstrafiken till och från kontinenten.

För att diskutera framtiden för denna viktiga pulsåder ordnade Omtag Svensk Järnväg ett rundabordssamtal om Södra stambanan för representanter från det svenska näringslivet. Trafikverket, Öresundsbron och Tågföretagen var på plats för att presentera nuläget och den kommande trafiksituationen.

Diskussionen visade att det finns ett behov av att förstärka kapaciteten i järnvägssystemet. För att företagen ska fortsätta bidra till nationell och regional tillväxt och investera i lokal produktion krävs bättre kapacitet att transportera gods. Järnvägen har en självklar roll för transportförsörjningen hos många viktiga företag, men i dagsläget saknas tillräcklig redundans och tillförlitlighet i järnvägstrafiken. Många gånger tvingas företagen välja lastbil framför tåg på grund av denna osäkerhet.

Samtalet avslutades med en diskussion om hur vi långsiktigt kan arbeta för att förbättra kapaciteten på Södra stambanan, och hur vi kan genomföra nödvändiga förändringar snabbare och smartare än i dag. Vi på Omtag Svensk Järnväg ser fram emot att fortsätta dialogen med det svenska näringslivet i framtida rundabordssamtal.