Skip to main content

Omtag Svensk Järnväg anordnade i måndags seminariet ”40 quick fixes för järnvägen” på Näringslivets hus i Göteborg. Fokus för samtalen var kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för att på kort sikt öka kapaciteten och tillförlitligheten i järnvägssystemet för både gods- och persontransporter.

SJs Pär Helgesson inledde seminariet med att i ett öppningsanförande betona infrastrukturens avgörande roll för svensk ekonomi och välfärd. Han påpekade att det länge har saknats en övergripande vision för det svenska transportsystemet, särskilt gällande järnvägen. Det har saknats förståelse för hur järnvägen skapar förutsättningar för tillväxt, bland annat genom att länka samman landet med Skandinaviens största hamn.

Fredrik Bergström delade sina insikter från sin rapport Järnvägslyftet rörande järnvägens framtid och det nödvändiga arbetet med att hantera eftersatt underhåll. Han visade att prognoserna pekar mot fortsatt tillväxt inom både person- och godstrafik, och att det behövs långsiktighet inom svensk statsförvaltning för att möta framtiden och växla upp Göteborgs roll som industriellt centrum och logistiknod.

En panel bestående av representanter från Volvo Cars, Göteborgs hamn och Astra Zeneca delade sina erfarenheter. Diskussionen spände från dagliga tågtransporter och järnvägens betydelse för ökad godstrafik till vikten av goda möjligheter persontransporter för att attrahera internationell kompetens att bo i Göteborg.

Per Tenggren (S), Madeleine Jonsson (MP), och Peter Hermansson (M), förtroendevalda i Västra Götalandsregionen, samtalade om prioriteringar där det fanns en samsyn kring behovet av en fungerande järnväg, och hur politiken kan leverera både långsiktiga visioner och lösningar på väljarnas problem här och nu. Men samtidigt konstaterades att det finns ett behov av att hitta ett sätt som överbryggar det faktum att underhåll och investeringar inte är en valvinnande fråga. Sverige behöver en bred politisk enighet vad gäller järnvägen, som sträcker sig bortom mandatperioderna.

Seminariet avslutades med en diskussion om hur vi kan ta långsiktigt ansvar för framtiden, och hur vi kan genomföra nödvändiga förändringar snabbare och smartare än i dag.