Skip to main content

Omtag Svensk Järnväg har tagit fram en rapport som analyserat den samhällsekonomiska betydelsen av industrins järnvägstransporter. Rapporten visar att 400 000 jobb påverkas av brister i järnvägssystemet och att industriinvesteringar på upp till 25 miljarder kronor per år hotas.

Idag presenterades Omtag Svensk Järnvägs senaste rapport Industribroms eller industrilyft? Rapporten belyser hur störningar och kapacitetsbristen i järnvägssystemet skapar hinder för industrins tillväxt. För första gången har detta siffersats, och det är en dyster framtid som den svenska industrin står inför om inte åtgärder för att höja kapaciteten inom järnvägssystemet sätts in. Sveriges välfärd vilar på en konkurrenskraftig industri. Den sysselsätter 800 000 personer

och har en nyckelroll för den fossilfria omställningen. En femtedel av godstransporterna går på järnväg. För många företag finns inga andra alternativ än tåg. Men godstransporterna med järnväg fungerar inte tillräckligt bra, exempelvis ökar transporttiderna. I internationell rankning ligger det svenska järnvägsnätet dåligt till och har ett sjunkande betyg.

Under seminariet höll Karin Johansson, vice vd Svenskt Näringsliv, ett anförande där hon satte infrastrukturfrågan i ett större perspektiv. Enligt Johansson vill fyra av fem företag växa men kompetensförsörjningen hämmar tillväxten, då arbetsmarknadsregionerna inte har tillräckligt robust och pålitlig infrastruktur för arbetskompetensen att kunna pendla så som önskat. Därtill tillkommer den gröna omställningen som kräver en stark transportinfrastruktur.

Johansson efterfrågar krisinsikt, sense of urgency och tempo från politiken för att möta behovet på infrastruktur. Detta var något som Anna-Karin Larsdotter, transportchef på Hitatchi Energy, och Per Amund Ruth, chef för produktionsplanering och logistik SSAB, också efterfrågar.

Larsdotter lyfte behovet av underhåll som kan bidra till redundansen i järnvägssystemet, medan Amund Ruth tryckte på behovet av ett långsiktigt perspektiv som säkerställer att transportsystemet fungerar som det ska.

Erik Weiman, ordförande i Moderaternas grupp om infrastruktur och Gunilla Svantorp, riksdagsledamot i Trafikutskottet samt trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, var båda ense om att det finns ett behov att förstärka järnvägssystemet. Även Weiman och Svantorp anser att ett långsiktigt perspektiv och samhällsekonomisk analys måste till för att utveckla detta.

Vi på Omtag Svensk Järnväg kommer att fortsätta vårt arbete med att framtidssäkra järnvägen genom rapporter, insikter och dialoger.