Skip to main content

Så tycker partierna om järnvägen och EU

Omtag Svensk Järnväg har genomfört en enkätundersökning där samtliga partier fick svara på vad de tycker om järnvägen och EU. Nedan följer en sammanställning av de partier som valde att delta.

Av de partier som betonar vikten av det europeiska samarbetet, och som ställer sig positiva till ett tätt samarbete inom EU, efterfrågar mer samarbete inom järnvägsområdet. Trafiksystemet ses som en gränsöverskridande fråga som behöver lösas på EU-nivå också.

Ser du ökade järnvägstransporter som ett viktigt verktyg för att uppnå mer hållbara transporter?

SD M MP S V

Bör EU verka för att förenkla internationella resor och transporter med tåg?

SD M MP S V

Bör man införa en gemensam plattform för att boka tåg inom Europa?

SD M MP S V

Bör konsumentskyddet för tågresenärer i Europa stärkas, så att passagerare har rätt till ersättning vid försening eller inställda tåg under en resa som involverar flera operatörer?

SD M MP S V

Bör de europeiska transportkorridorerna, TEN-T, och det europeiska perspektivet integreras ytterligare i den svenska infrastrukturplaneringen?

SD M MP S V

Vilka åtgärder skulle du vilja se för att främja godstransporter och resor med järnvägen?

Sverigedemokraterna, Charlie Weimers

Vi vill forma ett robust och effektivt transportinfrastruktursystem där varje trafikslags fördelar kan utnyttjas på bästa sätt och kompletterar varandra. En väl fungerande transportinfrastruktur är avgörande för svensk konkurrenskraft och för att hela Sverige ska fungera. Vi vill tillsammans med regeringen fokusera på;

  • Vårda det transportsystem vi har och prioritera underhåll.
  • Transportsystemet behöver utvecklas.
  • Effektivt genomförande, god kostnadskontroll och utpekande av vad som är mindre prioriterat.

Socialdemokraterna, Heléne Fritzon

Järnvägen är en avgörande pusselbit både för klimatomställningen, att fler ska kunna jobba i hela landet och att företagen ska kunna exportera fossilfritt. Vi socialdemokrater vill att EU ska fortsätta satsa mer på att bygga ut järnvägen, så att vi ökar spårkapaciteten både för person- och godstransporter. Det är helt avgörande för att fler ska kunna åka tåg och att företagen ska kunna frakta mer gods på räls. Vi vill också skapa ett gemensamt biljett- och bokningssystem i EU så att det blir enklare att boka biljetter för resor i hela Europa.

Moderaterna, Tomas Tobé

Moderaterna vill styra om medel inom EU:s befintliga budgetramar till att i högre omfattning finansiera viktiga infrastrukturprojekt som kan få fart på tillväxten.

Miljöpartiet, Alice Bah Kuhnke

Jag vill att EU snarast lagstiftar för att lösa problemen med biljettsystem och passagerares rättigheter när det gäller tågresande. Att det är krångligt att boka biljetter och att du som passagerare inte känner dig säker på att du får hjälp om något går fel är idag ett stort hinder för att öka tågresandet – men ett som går att lösa. Jag vill också arbeta för att EU ska göra mer för att vi ska få fler nattåg och fortsätter satsa på standardiseringen av järnvägen och regleringar i EU för att förenkla internationella godstransporter och resor. Jag vill se en stark EU-budget för att stötta järnvägsinfrastruktur, särskilt gränsöverskridande. Jag vill också se bindande mål för medlemsstaterna att flytta över gods- och passagerartrafik från flyg och väg till sjöfart och järnväg, för att främja åtgärder som kan få till en ordentlig trafikomställning.

Vänsterpartiet, Jonas Sjöstedt

De pengar som gått att söka inom ramen för TEN-T under 2021-2027 bör utökas till kommande period. Pengarna ska användas till att öka kapaciteten på svensk järnväg och framförallt bygga ihop järnvägsstråken mellan länderna, men regeringen motsätter sig i praktiken detta. Vänsterpartiet är också för att använda EIB för lånefinansiering. EU måste också vara tydliga mot medlemsländer som stoppar järnvägens utbyggnad. Tyvärr är Sverige ett av dessa länder. Därutöver behöver EU:s järnvägspaket och statsstödsregler ändras så att staten kan ta ett samlat grepp om järnvägen samt låta medborgarnas och samhällets intresse styra priser och tillgång istället för att de styrs av vinstintresset som idag.