Skip to main content

Industrirådet önskar att regeringen återigen tillsätter ett logistikråd, som ska utgöra transportministerns diskussionsforum i väsentliga frågor inom transportpolitiken och utgå från ett godstransportperspektiv.

För att bland annat behandla frågor som syftar till att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda samlas arbetsmarknadens parter i ett industriråd. Det består av industrins fem fackförbund och elva arbetsgivar- och branschorganisationer.

Ett viktigt långsiktigt mål för industrin är ett transportsystem som är robust, hållbart och effektivt. Genom en utbyggd infrastruktur och en politik som uppmuntrar och främjar utvecklingen av effektivare transporter kan man kombinera klimatneutralitet och välfärd.

I sitt inspel på regeringens godstrafikstrategi kommer Industrirådet med ett antal åtgärdsförslag för en bättre fungerande infrastruktur för godstransporter. För järnvägstrafiken föreslås följande åtgärder:

  • Regeringen ska säkerställa att Trafikverkets process kring kapacitetsfördelning fungerar och att successiv tilldelning av tåglägen tillämpas så att industrins möjlighet till järnvägstrafik tas tillvara.
  • Regeringen bör uppdra åt Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket att undersöka hur järnvägsforskningen kan utvecklas.
  • Regeringen bör säkerställa att implementering av ERTMS sker i rätt takt så att system som införs i Sverige är kompatibla med grannländernas och tillse att finansiering av utrustning ombord på loken finns. Övergången till ERTMS är nödvändig för järnvägens funktionalitet men bör ske på ett sätt som beaktar näringslivets konkurrenskraft.
  • Regeringen bör fortsatt styra Trafikverket mot att tillåta tyngre och längre tåg på fler sträckor i järnvägsnätet och att åtgärda administrativa hinder.
  • Regeringen bör skapa ett mer långsiktigt Eko-bonussystem som samtidigt utvecklar effektiviteten i hamnarna och järnvägsterminalerna. Projekten som finansieras ska ha förankring hos och leda till minskad transportkostnad för transportköpare.

Läs hela inspelet här.