Skip to main content

Järnvägen är en av de grundläggande strukturer som bär upp vårt moderna samhälle. Den har en ovärderlig betydelse för näringslivets godstransporter, för arbetspendling, affärsutbyte och allt övrigt resande som lägger grunden för ett gott liv.

Sedan 1990 har trafiken på den svenska järnvägen ökat med 65 procent. Samtidigt har underhållsskulden ökat. Kapaciteten på spåren är i princip oförändrad jämfört med då. Det har lett till ett slitet och hårt belastat järnvägssystem som är extremt störningskänsligt, med ständiga förseningar och inställda avgångar som följd.

Mot denna bakgrund har SJ, som en del av initiativet Omtag Svensk Järnväg, bett ekonomie doktor Fredrik Bergström och Tore Englén, senior rådgivare på WSP, att lyfta fram exempel på kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för att på kort sikt – under den närmaste tioårsperioden – öka kapaciteten och tillförlitligheten i järnvägssystemet. Resultatet är rapporten Järnvägslyftet.

I dag höll Omtag Svensk Järnväg seminariet ”40 quick fixes för järnvägen”. Utgångspunkten för samtalen var insikterna från rapporten, som presenterade ett antal åtgärdsförslag som kan bidra till att framtidssäkra det svenska järnvägssystemet.

Monica Lingegård, SJs vd, öppnade seminariet och underströk järnvägens vikt. Efter pandemin har SJ sett ökad tillväxt, indikerande att hållbart resande är viktigt för svenskarna, såväl privatpersoner som företag. Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana betonade behovet av upprustning av det befintliga nätet, och infrastrukturminister Andreas Carlsson betonade regeringens prioritering av järnvägsunderhåll för att stödja jobb och tillväxt.

Rapportförfattarna Bergström och Englén presenterade förslag på omedelbara åtgärder och uppmanade till en mer framåtblickande strategi för att inte bara upprätthålla dagens funktion, utan göra Sveriges järnvägssystem till en världsledare. Representanter från näringslivet, inklusive Stora Enso och Skistar, delade sina utmaningar och behov av tillförlitliga logistiklösningar med järnvägen som bas.

Politiker från riksdagens trafikutskott, Maria Stockhaus (M) och Gunilla Svantorp (S), stödde behovet av att koppla ihop trafikslag och betonade järnvägens centrala roll.

Sammanfattningsvis erbjöd seminariet värdefulla insikter om järnvägens betydelse. Omtag Svensk Järnväg fortsätter sitt arbete med att framtidssäkra järnvägen genom rapporter, seminarier och dialoger.