Skip to main content

För att få en bättre förståelse för hur järnvägssystemets utmaningar påverkar företagen samlade nyligen Omtag Svensk Järnväg olika branscher i det svenska näringslivet till ett samtal. Företag från såväl basindustrin som tjänstesektorn deltog. Samtalet visade att fungerande transporter är A och O för att svenska företag ska kunna växa.

Järnvägen är ryggraden i den svenska transportinfrastrukturen. Samtalet med industrin visade dock att bristande punktlighet är kostsam för svensk industri. Man efterlyser en bättre fungerande järnvägstrafik, ökat underhåll och betydligt bättre förutsägbarhet när det gäller planering och genomförande av banarbeten. I dag aviseras underhållsåtgärder med så kort varsel att företagen inte hinner anpassa sina transporter. Flera deltagare menade att det finns mycket att lära av utländska exempel.

Industriföretagen var eniga om att det finns ett stort behov av att förbättra järnvägens kapacitet för att möta den framtida efterfrågan på järnvägstransporter. Osäkerheten kring framtida satsningar hämmar investeringar, i synnerhet för de branscher där vikt och avstånd gör att det saknas alternativ till järnvägstransporter. Flera företrädare uttryckte oro för att en långsam investeringstakt kan bli självuppfyllande, det vill säga bristande infrastruktursatsningar omöjliggör framtida industriinvesteringar och därmed tar bort behovet av ökad transportkapacitet. Men då drabbas även framtida export- och tillväxtmöjligheter.

Flera deltagare betonade järnvägens miljöfördelar och dess betydelse för att uppfylla företagens klimatmål. Andra menade att man i första hand väljer tågtransporter tack vare järnvägens storskaliga förmåga. I båda fallen ser man kapacitetsbristen som ett hinder för att nyttja järnvägen mer. Samtidigt vittnade deltagarna att industribolagens kunder allt oftare efterfrågar att gods transporteras på järnväg.

Deltagarna efterfrågar ökad dialog och samarbete mellan företag, myndigheter och andra intressenter för att hantera utmaningarna och möjligheterna med järnvägen i Sverige. Detta är ett behov som vi på Omtag Svensk Järnväg också ser. Samtalen som initiativet för med branschen, svensk industri och näringslivsrepresentanter spelar en viktig roll i arbetet att reformera Sveriges järnvägssystem för att möta framtidens utmaningar och främja kompetensförsörjning, tillväxt och konkurrenskraft.