Skip to main content

I går samlade Omtag Svensk Järnväg på nytt representanter från industrin för ett samtal om järnvägens roll för Sveriges tillväxt och utveckling. 

Liksom i tidigare samtal blev det tydligt att järnvägssystemet är oerhört viktigt för industrins möjligheter att bedriva produktion och investera i framtiden. Det finns därför ett starkt önskemål om mer tillförlitliga järnvägstransporter, vilket kräver ökade satsningar på underhåll, investeringar som ökar kapaciteten i järnvägssystemet och bättre planering och samverkan med Trafikverket vid banarbeten.

Industrin efterlyste att driften och utvecklingen av transportsystemet behöver utgå från industrins värdekedjor, vilket innebär att transportmöjligheterna behöver utvecklas i stråk och inte regionvis.

Industrin belyste också hur deras utveckling mot alltmer avancerade produkter påverkar transportbehovet. När basindustrin ökar innovationsgraden i produkterna behöver man samarbeta mer med sina kunder vilket ställer ökade krav på transporterna. 

Vi på Omtag Svensk Järnväg håller med om att det är viktigt att säkerställa att infrastrukturen på järnvägen stärks upp för att kunna möta dagens, och framtidens, kapacitetsbehov. Detta rundabordssamtal, där vi fick lyssna på den tunga industrins perspektiv på transportfrågan, var en del i arbetet mot en bättre fungerande järnväg för hela Sverige. Samtalet visade att det finns en gemensam syn på bristerna i dagens järnvägsinfrastruktur och en gemensam uppfattning om vilka åtgärder som krävs för att lösa problemen.